Privacy Policy

Boerderij74 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Boerderij74 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit voortkomende dienstverlening van Boerderij74. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 12/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
 
Boerderij74 gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over het verloop van uw bestelling en het afleveradres om het pakket op het juiste adres af te leveren.

 

Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing.
 

Boerderij74 zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De door ons ingeschakelde derden zijn:

1. Software ontwikkelaar ICT Today. ICT Today heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden wat betreft onze website, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er wordt door ICT Today geen van uw persoonsgegevens opgeslagen.

2. Voor het zerzenden van uw pakket maken wij gebruik van Myparcel/TNT Post. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. 

3. Uw gegevens worden opgeslagen op onze computer. Voor het maken van een back-up, onderhoud en de beveiliging van die compuer werken wij samen met Suvoko. Suvoko heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er wordt door Suvoko geen van uw persoonsgegevens opgelagen. Onze computer is beveiligd met een wachtwoord en Boerderij74 heeft een alarminstallatie.

In voorkomende gevallen kan Boerderij74 op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechterlijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt bij ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van de administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor een langere tijd bewaren. De fiscale bewaarplicht bedraagt zeven jaar.

Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar u bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zicht te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactperoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. U heeft altijd het recht om de gevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt uw verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U heeft altijd het recht om de gegevns die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andre partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactperoon voor privacyzaken. 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Boerderij74.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verking blijvend staken.

Boerderij74

Raadhuisstraat 74, 5161 BJ Sprang-Capelle

06-18028015

info@ boerderij74.nl

Contactpersoon: Astrid Wernsen